Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities 

1.1  Opdrachtgever: diegene die schriftelijk of anderszins de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard.  

1.2  De Opdracht: de overeenkomst strekkende tot het adviseren en/of voorlichten en/of begeleiden van land- en tuinbouwbedrijven in de ruimste zin van het woord.  

1.3  Teeltadvies: door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever te verstrekken dienstverlening zoals advisering, voorlichting, begeleiding op het gebied van land- en tuinbouw. Het Teeltadvies kan zowel telefonisch, schriftelijk, elektronisch, per WhatsApp, als middels een bedrijfsbezoek geschieden. 

1.4  Opdrachtnemer: Van Spronsen Crop Consultancy B.V., ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Den Haag, onder nummer 82143137, statutair gevestigd te Poeldijk en kantoorhoudende aan de Casembrootlaan 2, 2685 AC, Poeldijk ( gemeente Westland) in Nederland. 

Artikel 2 Afwijkende bedingen, totstandkoming en toepasselijkheid 

2.1  Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen gelden slechts indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen met Opdrachtnemer. De overige bedingen in deze algemene voorwaarden blijven alsdan onverkort van kracht.  

2.2  De Opdracht komt uitsluitend tot stand door schriftelijke en/of mondelinge aanvaarding door Opdrachtnemer van een Opdracht, dan wel door uitvoering van de Opdracht door Opdrachtnemer op basis van een door Opdrachtnemer verstrekte offerte en/of aanbieding.  

2.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en opdrachten welke door Opdrachtnemer worden gegeven respectievelijk aanvaard evenals op de aldus tot stand gekomen overeenkomsten en hieruit voortvloeiende nadere overeenkomsten dan wel rechtshandelingen, het verstrekken van adviezen, het geven van voorlichting ten behoeve van de tuinbouw in de ruimste zin des woord, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.  

Artikel 3 Beloning 

3.1  De beloning van Opdrachtnemer bestaat – tenzij anders overeengekomen – uit de advieskosten ten aanzien van het te verstrekken Teeltadvies, alsmede alle door Opdrachtnemer te maken parkeer-, verzekerings-, reis- en verblijfkosten en alle overige door Opdrachtnemer te maken kosten die redelijkerwijs verband houden met de voorbereiding en uitvoering van de Opdracht alsmede alle kosten die gepaard gaan met het inschakelen van een eventuele derde. Opdrachtnemer deelt de door haar te maken kosten voorafgaand aan het verstrekken van het Teeltadvies, gespecificeerd en onderbouwd mede aan Opdrachtgever.  

3.2  Na de totstandkoming van de Opdracht is Opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen beloning/prijzen te verhogen in geval van onder meer tussentijdse verhogingen en/of toeslagen van belastingen, waardedaling van de Nederlandse en/of stijging van de buitenlandse valuta en overheidsmaatregelen welke prijsverhogend werken.  

Artikel 4 Aanpassingen en wijzigingen  

4.1  Partijen treden met elkaar in overleg over een aanpassing van de  Opdracht indien:  

  1. zich wijzigingen voordoen in de uitgangspunten of andere  

omstandigheden die ten grondslag lagen aan de Opdracht; 

  • de behoorlijke vervulling van de Opdracht extra werkzaamheden  vereist. Bij dit overleg nemen partijen elkaars gerechtvaardigde  belangen in acht.  

4.2  De volgende omstandigheden geven in ieder geval aanleiding de  Opdracht aan te passen:  

–                 relevante wijzigingen van (overheids)voorschriften of -beschikkingen;  –                 relevante wijzigingen in de oorspronkelijke Opdracht;  –      door Opdrachtgever verlangde wijzigingen.  

Artikel 5 Verplichtingen Opdrachtnemer 

5.1  Opdrachtnemer vergewist zich bij het aanvaarden van een Opdracht over de voor de juiste vervulling daarvan noodzakelijke kennis en kunde te beschikken. 

5.2  Opdrachtnemer is gehouden om alle gegevens van Opdrachtgever vertrouwelijk te houden, voor zover deze gegevens als vertrouwelijk aan Opdrachtnemer bekend zijn en voor zover zij redelijkerwijze oordeelt dat deze gegevens vertrouwelijk zijn.  

5.3  Opdrachtnemer is gehouden de Opdracht goed en zorgvuldig uit te voeren, Opdrachtgever onafhankelijk in een vertrouwenspositie terzijde te staan en zijn diensten naar beste kunnen en wetenschap te verrichten. 

5.4 Teeltprognoses die Opdrachtnemer verstrekt zijn indicatief en niet bindend. 

5.5 Opdrachtnemer staat er uitdrukkelijk niet voor in dat de uitvoering van de door haar verstrekte adviezen is toegestaan volgens de wet- en regelgeving in het land van vestiging van Opdrachtgever.  

5.6 Opdrachtnemer staat niet in voor de effectiviteit van daar haar voorgeschreven of aangeleverde middelen en zij geeft ook geen garantie op het bereiken van bepaalde resultaten.  

Artikel 6 Verplichtingen Opdrachtgever  

6.1  Opdrachtgever is verantwoordelijk voor zowel de tijdige verstrekking als de juistheid van de door of namens hem aan Opdrachtnemer verstrekte inlichtingen, nog te verstrekken 

inlichtingen, alsmede voor gegevens en beslissingen die nodig zijn om de Opdracht naar behoren te vervullen. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden ter zake van deze inlichtingen, gegevens en beslissingen. 

6.2  Opdrachtgever dient de door Opdrachtnemer gevraagde informatie binnen 24 uur nadat zij daarom heeft verzocht, middels elektronische weg aan Opdrachtnemer te verschaffen.  

6.3  Opdrachtgever dient Opdrachtnemer op ieder door Opdrachtnemer gewenst moment, (al dan niet op afstand) toegang te verlenen tot de klimaatcomputer, voor zover dit technisch gezien mogelijk is. 

6.4 In geval van advisering door Opdrachtnemer omtrent het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, bemesting e.d. geldt dat feitelijke toepassing c.q. gebruik, opslag en bewaring zich aan de controle van Opdrachtnemer onttrekt. Dit houdt in dat de correcte uitvoering van het verstrekte advies volledig onder de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever valt.   

6.5  Opdrachtgever aanvaardt dat het risico van onjuiste interpretatie van de vraagstelling of onjuiste interpretatie van het advies bij mondelinge advisering voor zijn rekening komt.  

6.6  Opdrachtgever aanvaardt dat alle auteursrechten alsmede alle overige rechten van intellectueel eigendom op verstrekte adviezen en voorlichting uitsluitend bij Opdrachtnemer berusten.  

6.7 Indien door Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor die door die derden in redelijkheid gewenste faciliteiten. 

Artikel 7 Betaling  

7.1  Betaling door Opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan Opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim zal zijn en een rente verschuldigd is van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt beschouwd. Opdrachtgever is niet bevoegd om de overeenkomst te ontbinden, betaling op te schorten danwel een bedrag in mindering te brengen of te verrekenen om welke reden dan ook.  

7.2   Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om periodiek facturen te zenden. Opdrachtnemer kan te allen tijde vooruitbetaling verlangen en haar verplichtingen opschorten indien niet tijdig vooruitbetaald wordt.  

7.3   Ingeval een tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever overeengekomen afspraak voor een bedrijfsbezoek binnen 20 dagen voorafgaand aan de geplande (aanvangs)datum van het bedrijfsbezoek, door Opdrachtgever wordt geannuleerd, is Opdrachtgever een bedrag aan Opdrachtnemer verschuldigd ter hoogte van 50% van het loon dat met het bedrijfsbezoek samenhing indien het bedrijfsbezoek doorgang had gevonden. Daarnaast dienen alle door Opdrachtnemer gemaakte kosten in verband met de voorbereiding en planning van de uitvoering van de Opdracht te worden vergoed. 

Opdrachtgever ontvangt hiervoor een factuur van Opdrachtnemer. 

Artikel 8 Aansprakelijkheid 

8.1  Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een aan Opdrachtnemer te wijten toerekenbare tekortkoming.  

8.2  In geval van een toerekenbare tekortkoming is Opdrachtnemer uitsluitend aansprakelijk voor vergoeding van de directe schade. Tot de directe schade behoren in geen geval: bedrijfsschade, productieverlies, omzet- en/of winstderving, schade door afnemende groei en bloei van producten of waardevermindering van producten.   

8.3  De door Opdrachtnemer te vergoeden schade is per Opdracht beperkt tot een bedrag gelijk aan 50% van de tussen partijen overeengekomen opdrachtsom.   

8.4  Onverminderd het in lid 1 bepaalde, aanvaardt Opdrachtnemer geen aansprakelijkheid voor: 

  • schade, van welke aard dan ook doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens;  
  • voor indirecte schade, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 
    • Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden, uit hoofde van door deze derden geleden schade voortvloeiende uit de toepassing of het gebruik van het Teeltadvies van Opdrachtnemer door Opdrachtgever of een ander aan wie Opdrachtgever de resultaten van het toegepaste Teeltadvies dan wel het Teeltadvies zelf, ter beschikking heeft gesteld, tenzij sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van Opdrachtnemer.  
    • De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer vervalt door verloop van één jaar vanaf de dag waarop de Opdracht door voltooiing of opzegging is geëindigd.  
    • Indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Opdracht een derde inschakelt dan is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor eventuele fouten die door deze derde worden gemaakt. Als een dergelijke derde zijn of haar aansprakelijkheid wil beperken, heeft Opdrachtnemer de bevoegdheid om die aansprakelijkheidsbeperking mede namens Opdrachtgever te aanvaarden. 

Artikel 9 Klachten  

9.1  De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming vervalt en is niet ontvankelijk indien Opdrachtgever niet binnen bekwame tijd (uiterlijk één maand) nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk en met redenen omkleed bij Opdrachtnemer ter zake heeft geprotesteerd. Deze klachttermijn wordt gerechtvaardigd door de aard en korte doorlooptijd van de teelt alsmede door de korte termijn waarbinnen eventuele tekortkomingen als gevolg van  het door Opdrachtnemer verstrekte teeltadvies, redelijkerwijs zichtbaar zijn of hadden moeten zijn.  

Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

10.1 Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden bij uitsluiting beheerst door het Nederlands recht.  

10.2   Alle geschillen die tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever mochten ontstaan, worden beslecht door de Rechtbank Den Haag.